PVC-KG:

Цевните системи PVC KG се одликуваат со специфична структура со која се постигнува напречна прстенаста крутост Sn2, Sn4 и Sn8 согласно стандардот БДС ИСО 9969 Уникатноста на структурата гарантира висока еластичност и прстенаста стабилност на динамички и статички оптоварувања.

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture