PRAGMA:

Полипропиленски каналицациони коругирани цевки и фитинг произведени според БДС ЕН13476-3. Pragma наоѓа примена во инфраструктурни системи и овозможува брза, лесна и сигурна монтажа. Достапна е со класа на прстенаста крутост Sn8, 10, 12 и 16 КN/m2.

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture