PRO:

Полипропиленски шахти ревизиони шахти произведени според БДС 13598-2:2009 и ISO 9969. Достапни во следните дијаметри: DN630,800,100. Шахтите PRO се состојат од три дела:база, прстен за постигнување на бараната висина и завршен конус. PRO ревизионите шахти гарантираат водонепропусност до 0,5 бара според БДС ЕН1277.

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture